För oss som tillhör Danderyds sim

Välkommen i gänget!

Du är en fantastisk simmare! Oavsett om du är landslagsimmare, knattesimmare, har drömmar om OS, VM eller har andra mål, så är du en talangfull och stark individ med jättemycket potential i din simning. Vår simklubb kommer att göra allt vad vi kan för att ge dig möjligheten att blomma ut som simmare, här hos oss i vår fina klubb.

Dessa umgängesregler syftar till att ge dig som simmare och ledare en vägledning i vilka regler, som gäller för oss som medlemmar i Danderyds sim. Tänk på att du är en Danderyds sim-representant och att umgängesreglerna alltid gäller vid träning, tävling och när du vistas i simhallar och under resorna till och från dina uppdrag, när du är på läger eller bär klubb-kläder i andra sammanhang.

Träning, Tävling och Ansvar

Simmare i tävlingsgrupper kräver stora resurser och då inte bara ekonomiska utan även oerhört dedikerade tränare och mängder med ideellt arbete från många individer . Klubbens motkrav på dig, som idrottsman/kvinna, är att du gör ditt bästa på ett seriöst, positivt och kamratligt sätt. Därför krävs det att du:Genomför den träningsplanering som du och din tränare fastlagt till 100 %. Med andra ord du närvarar på alla de pass du förväntas träna (givetvis inte om du är sjuk eller skadad). Du genomför träningen med en positiv inställning och så bra som du bara kan. Du stöttar och hjälper alla dina klubbkamrater med deras träning. Du är en god förebild för dina klubbkompisar. Du visar hänsyn och respekt för andra människor, som vistas i träningslokaler och badhus. Du rättar dig efter de regler, som finns i de olika anläggningarna vi använder.

  • Genomför de tävlingar som du är uttagen att simma på ett 100 % -igt sätt. D.v.s. du simmar de lopp och distanser, som du är anmäld till, på det sätt som du tillsammans med din tränare bestämt och alltid med en helhjärtad insats. Det är alltid simtränaren, som avgör vilka distanser som du skall starta på. Givetvis i samråd med dig, men det är din tränare som avgör vad som är lämpligt. Det är bara simtränaren, som kan stryka dig från ett lopp. Varken simmaren eller dennes målsman kan fatta detta beslut (undantaget vid sjukdom och skada). Om du uteblir från start, utan din tränares beslut, kan du bli betalningsansvarig för de avgifter som drabbar klubben för utebliven start. Du stöttar dina klubbkamrater genom att heja, uppmuntra och hjälpa dem på ett positivt och kamratligt sätt. Vi sitter och umgås tillsammans i de simhallar vi besöker.
  • Du tar ansvar för att sköta dig på ett bra sätt som gagnar ditt simmande. Tänk på vad du äter. Har du fått tillräckligt med sömn? Undvik situationer som kan påverka ditt idrottande negativt.

Jämställdhet

Danderyds sim arbetar för jämställdhet på alla nivåer inom organisation och verksamhet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning i hela vår verksamhet såväl bland aktiva som hos ledare och tränare.

Både kvinnor och mäns erfarenheter och perspektiv skall tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt. Båda skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga skall så långt som möjligt kunna utöva simning på lika villkor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning.

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till att utöva simledararbete och simtränaruppdrag. Deras kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och kunna påverka föreningens utveckling.

Kränkande behandling och mobbning

Kränkande behandling är när man bryter mot allmänna moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Det är upprepande, klandervärdiga eller negativt präglade handlingar eller med ord som riktas mot personer på ett sådant sätt att det kan leda till att personer ställs utanför gemenskapen.

Mobbning är när en eller flera personer under en tid och upprepande gånger blir utsatta för trakasserier och/eller obehagliga handlingar från en eller flera andra personer.

Hör du talas om eller misstänker mobbning skall man omedelbart agera. Alla måste engagera sig och skapa förändring.

Danderyds sim skall vara en förening där alla skall känna sig trygga. Kränkande behandling eller mobbning är oacceptabelt och får inte förekomma.

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker de
aktiva, ideellt arbetande eller anställda. Vi accepterar inte förekomsten av sexuella trakasserier och uppmanar alla att anmäla så fort något sådan händer eller uppmärksammas att på väg att hända.

Konflikter skall lösas på bästa sätt för inblandade parter.

Alla skall bemöta sina medmänniskor på ett socialt accepterat sätt.

Beakta alla människors lika värde oberoende av ras, etnicitet, kön eller andra olikheter.

Barn och vuxna skall känna sig trygga hos oss. Vi skall reagera på dåligt språk och beteende gentemot omgivningen och visa att vi konsekvent tar ställning mot detta. Vi skall vara goda förebilder i vårt sätt att möta barn och ungdomar och verka för en bra kamratanda

Du skall aldrig acceptera att bli utsatt för kränkande behandling eller mobbning. Vänd dig till din tränare eller till någon annan som du känner förtroende för. Du har rätt och skall få stöd och åtgärder skall vidtagas.

Finansiering

Danderyds sim verksamhet finansieras i huvudsak genom medlems- och terminsavgifter, statliga och kommunala bidrag, och stöd från våra sponsorer. Alla dessa parter, såväl som föräldrar och övriga simmare, vill att du skall ges de bästa förutsättningar för att utvecklas och lyckas i din simning och som människa. De förväntar sig därför att du uppträder efter våra regler.

Danderyds sim kan medverka i evenemang utanför simningen. Klubben kan behöva din medverkan i dessa aktiviteter och det är mycket viktigt att du har förståelse för och vilja att, hjälpa till i dessa evenemang. Givetvis planeras dessa alltid med simningen i centrum och du informeras i god tid.

Kläder och Utrustning

De Simmare och ledare som (har) bär klubbens profilkläder i alla sammanhang, då man kan förväntas förknippas med klubben. Kläderna bärs så att klubbens och eventuella sponsorers logotyper syns på ett positivt sätt. Kläderna förväntas vara hela och rena.

Vid prisutdelningar bärs alltid klubbens tröja/jacka el. liknande. Baddräkt/byxa och badmössa är inte fullgod utrustning på en prispall.

Du som fått utrustningspaket inför mästerskap, ska bära dessa profilkläder vid alla tillfällen.

Media och Externa kontakter

Du förväntas alltid svara på frågor och på ett positivt sätt berätta och informera om din simning, men du skall bara tala om det som rör din egen eller ditt lags simning. Vid frågor som rör klubben eller andra simmare, skall du alltid hänvisa till din tränare.

Presskontakter och kontakt med, eller information till, våra sponsorer ansvarar klubbdirektören och klubbens styrelse för.

Bilder

Danderyds sim har rätt att använda sig av bilder på simmarna i tävlingsgrupperna vid all intern och extern kommunikation.

Klubbens sponsorer och samarbetspartners har rätt att använda bildmaterial på gruppbilder och s.k. bildcollage på våra simmare i sin marknadsföring.

För användande av individuell bild av sponsorer/partners, krävs den enskildes/målsmans medgivande.

Uppträdande, Etik och Droger

Simmare, tränare och andra ledare skall vara goda representanter för Danderyds sim, Svensk simning och idrottsrörelsen. Det är vi genom att i alla lägen uppträda sportsligt och korrekt. Vi tar därför avstånd från alla former av kränkande språk och handlingar i alla former av kommunikation. Vi tar bestämt avstånd från alla former av våld, rasism, religiösa och sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling. Tänk även på detta när du är engagerad på s.k. sociala medier.

Vi avstår från all alkohol och tobak i samband med träning, tävling, läger och det från avresa till återkomst.

Vid banketter, konferenser och fester, som organiseras av klubben, kan alkohol förtäras. Dock aldrig av personer, som är under 18 år och dessutom alltid efter klartecken från ansvarig ledare på plats. Måttfullhet och gott omdöme skall alltid vara riktlinje vid alkoholintag.

Vi tar bestämt avstånd från alla former av droger och doping. Vi samarbetar med de som har till uppgift att kontrollera doping o.dyl på ett positivt och trevligt sätt.

Övrigt

Våra umgängesregler bygger i mycket hög grad på sunt förnuft, dialog och förståelse. Klubben förväntar sig att du som simmare och ledare, håller dig till dessa umgängesregler och är en god ambassadör för Danderyd sim och för simsporten.

Du som uppträder olämpligt eller/och åsidosätter umgängesreglerna och inte följa tränarens anvisningar eller skadar Danderyds sim anseende riskerar att disciplinära åtgärder vidtagas. Det kan innebära kortare eller längre tids avstängning.

Har du några frågor eller är osäker på något, så skall du alltid prata med din tränare.